Yılın Son Ekonomi Sohbeti’nde Gündem, “Uluslararası Kalkınma Bankaları” Oldu

23 Aralık Cuma gününün akşamında oldukça elverişsiz hava koşullarına rağmen Boğaziçili öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomi sohbetinin bu ayki konusu Uluslararası Kalkınma Bankaları’nın Dünya ve Bölgesel Ekonomilerdeki Rolü üzerineydi.

Ömer Bey sunumuna, banka kurumunun işlevini ve temel mantığını tanımlayarak başladı.

Bankaların genel ekonomik yapı içinde icra ettikleri görevi verdiği  somut örnekle pekiştiren Ömer bey, dünya üzerinde faaliyet gösteren yerel ve uluslar arası  bankaları üç temel sınıfta toplayabileceğimizi ifade etti. Bunlar;

1- Merkez Bankaları (Central Banks,CB) ,

2- Çokuluslu Yatırım Bankaları (Multinational Development Banks,MDB) ,

3- Ulusal ve Uluslarası Ticari yatırım Bankaları(National/International Commercial/Investment Banks,NICI) ‘dır.

Ömer Bey’in sunumunda öne çıkan bazı başlıkları şöyle özetleyebiliriz;

Çokuluslu Yatırım Bankaları birden fazla devletin katılımıyla kurulmaktadırlar. Bu kurumlar kâr amacı gütmese de masraflarını karşılamak için sağladıkları kredilere asgari düzeyde faiz uygulamaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) , İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’sını ticari ve mali bakımdan canlandırmak ve yeniden global ekonomiye dahil etmek amacıyla kurulan ilk MDB olarak kabul edilmektedir.

Uluslarası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB)  da küresel anlamda ticareti canlandırmak ve düzenlemek için kurulan diğer aygıtlardır. WTO 1975’ten itibaren ekonomik anlamda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere düşük faizli, uzun vadeli krediler sağlayarak yeni bir misyon üstlenmiştir.

Lokal olarak aynı menfaat havzasını paylaşan devletler tarafından kurulan MDB’lerden 24 tanesi halen faaliyet göstermektedir. World Bank(IBRD), Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) bu kurumlara örnek olarak verilebilir.

MDB’lerin temel amacı, üye ülkelerin ticari potansiyelini ve hayat standardını artırmak için bu alanlarda yatırım yapmak isteyen kamu kuruluşlarına ve girişimcilere düşük faizli, uzun vadeli krediler sağlamak olarak tanımlanabilir.

MDB’lerin hangi fon kaynaklarından beslendiğini de anlatan Ömer Bey sunumunu, bu kurumların sağladığı hizmetlerle ilgili istatistiki bilgiler içeren grafiklerle zenginleştirdi. Katılımcılardan  gelen soruların cevaplanmasıyla birlikte bu yılın son Ekonomi Sohbeti tamamlandı.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.